Quan estàs in, estàs in.

Art, cultura, música, sostenibilitat, gaming... Tot en un espai per a estar in. Entra amb la targeta imagin. De dilluns a dissabte*, de 9 h a 21 h. *Excepte festius

Wifi

Estàs al nostre espai?
Connecta't al Wi-Fi!

News

Los Xavales

Reacción en cadena: la música urbana

LLEGIR MÉS

Alex de la Croix

Privilegios creativos

LLEGIR MÉS

Climabar

La peor campaña de marketing de la historia

LLEGIR MÉS

imaginCafè és això i molt més

DESCOBREIX IMAGINCAFÈ

Rising

imaginCafè vol ser una plataforma per als joves amb talent com tu. Ets músic? Ets instagramer? O potser director de cinema?

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> sponsorData.classPK [in template "20155#20195#12410" at line 68, column 94]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: sponsorArticle = journalArticleLocalS... [in template "20155#20195#12410" at line 68, column 33]
----
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
2<div class="iniciativa-de"> 
3  <div class="container"> 
4    <#if initiative?has_content > 
5      <div class="iniciativa"> 
6        <p>${initiative.initiativeText.data}</p> 
7 
8        <#assign initiativeImage = jsonFactoryUtil.createJSONObject(initiative.initiativeImage.data) /> 
9        <#assign imageSRC = "/documents/" + initiativeImage.groupId + "///" + initiativeImage.uuid /> 
10 
11        <#if initiative.initiativeLink.data?has_content > 
12          <a href="${initiative.initiativeLink.data}" target="_blank"> 
13            <img src="${imageSRC}"> 
14          </a> 
15        <#else> 
16          <img src="${imageSRC}"> 
17        </#if> 
18 
19      </div> 
20    </#if> 
21    <h2 class="title-head">${title.data}</h2> 
22    <#if .vars['fixed']?has_content && .vars['fixed'].getSiblings()?has_content> 
23      <div class="partners"> 
24        <#list .vars['fixed'].getSiblings() as fixed> 
25          <#if fixed.data?has_content> 
26            <#assign 
27            fixedData = fixed.data?eval 
28            fixedArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(fixedData.classPK?number) 
29            fixedDoc = saxReaderUtil.read(fixedArticle.getContent()) 
30            fixedImage = jsonFactoryUtil.createJSONObject(fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='image']/dynamic-content").getText()) 
31            fixedImageAlt = fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='imageAlt']/dynamic-content").getText() 
32            fixedLink = fixedDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='link']/dynamic-content").getText() 
33
34            <div class="partners__item"> 
35              <a href="${fixedLink}"> 
36                <#assign imageSRC = "/documents/" + fixedImage.groupId + "///" + fixedImage.uuid /> 
37                <img class="partners__img" src="${imageSRC}" alt="${fixedImageAlt}"> 
38              </a> 
39            </div> 
40          </#if> 
41        </#list> 
42      </div> 
43    </#if> 
44    <#if .vars['sponsor'].getSiblings()?has_content && ( .vars['sponsor'].getSiblings()?size > 1 || .vars['sponsor'].getSiblings()?first.data?has_content )> 
45      <div class=""> 
46        <div class="slider-logos"> 
47          <div class="carousel slide multi-item-carousel home-carousel" id="theCarousel"> 
48            <ol class="carousel-indicators"> 
49              <#assign counter = 0 > 
50              <#assign licss = "active" > 
51              <#list .vars['sponsor'].getSiblings() as sponsor> 
52                <#if counter gt 0 ><#assign licss = "" ></#if> 
53                <li data-target="#theCarousel" data-slide-to="${counter}" class="${licss}"></li> 
54                <#assign counter = counter + 1 > 
55              </#list> 
56            </ol> 
57            <div class="carousel-inner"> 
58              <#assign isfirst = true > 
59              <#list .vars['sponsor'].getSiblings() as sponsor> 
60                <#if isfirst > 
61                  <#assign dcss = "item active" > 
62                  <#assign isfirst = false > 
63                <#else> 
64                  <#assign dcss = "item" > 
65                </#if> 
66                <#assign 
67                sponsorData = sponsor.data?eval 
68                sponsorArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(sponsorData.classPK?number) 
69                sponsorDoc = saxReaderUtil.read(sponsorArticle.getContent()) 
70                sponsorImage = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='image']/dynamic-content").getText() 
71                sponsorImageAlt = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='imageAlt']/dynamic-content").getText() 
72                sponsorLink = sponsorDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='link']/dynamic-content").getText() 
73
74                <div class="${dcss}"> 
75                  <div class="imgblock"> 
76                    <a href="${sponsorLink}"> 
77                      <img src="${sponsorImage}" class="img-responsive" alt="${sponsorImageAlt}"> 
78                    </a> 
79                  </div> 
80                </div> 
81              </#list> 
82            </div> 
83            <a class="carousel-control left" href="#theCarousel" data-slide="prev"><i class="material-icons">keyboard_arrow_left</i></a> 
84            <a class="carousel-control right" href="#theCarousel" data-slide="next"><i class="material-icons">keyboard_arrow_right</i></a> 
85          </div> 
86        </div> 
87      </div> 
88    </#if> 
89  </div> 
90</div>