Quan estàs in, estàs in.

Art, cultura, música, sostenibilitat, gaming... Tot en un espai per a estar in. Entra amb la targeta imagin. De dilluns a divendres, de 9:30 h a 21 h.

Wifi

Estàs al nostre espai?
Connecta't al Wi-Fi!

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 1, column 131:
Lexical error: encountered "u" (117), after "\"Barcelona Games Creator: \\".
---end-message---

The failing expression:
==> event.data?eval [in template "20155#20195#22301" at line 32, column 69]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: eventData = event.data?eval [in template "20155#20195#22301" at line 32, column 57]
----
1<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
2<#assign assetCategoryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryLocalService")> 
3<#assign assetCategoryPropertyLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryPropertyLocalService")> 
4<#assign serviceContext = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.service.ServiceContextThreadLocal"].getServiceContext()> 
5<#assign themeDisplay = serviceContext.getThemeDisplay() /> 
6<#assign exclusiveCategoryId = themeDisplay.getThemeSetting("exclusive-category-id")?number /> 
7<#setting locale = themeDisplay.locale.toString()> 
8<div class="section section-calendar" id="section1"> 
9	<div class="container"> 
10		<h2 class="title-head">${.vars['title'].getData()}</h2> 
11		<!-- 
12    <div class="calendar-row"> 
13      <div class="filter-container" id="inputdate-fc"> 
14        <img src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/calendar.svg"> 
15        <input type="text" class="form-control" id="inputdate" placeholder="Calendar"> 
16        <div class="input-group-addon"> 
17          <span class="glyphicon glyphicon-th"></span> 
18        </div> 
19        <div id="datepickercontainer"></div> 
20      </div> 
21    </div> 
22--> 
23		<div id="eventosagenda" class="carousel slide"> 
24			<div class="carousel-inner"> 
25				<#if .vars['event'].getSiblings()?has_content> 
26					<#assign index = 0> 
27					<#assign size = .vars['event'].getSiblings()?size> 
28					<#list .vars['event'].getSiblings() as event> 
29 
30						<#if event.data?has_content> 
31							<#assign 
32							eventData = event.data?eval 
33							eventArticle = journalArticleLocalService.getLatestArticle(eventData.classPK?number) 
34							eventDoc = saxReaderUtil.read(eventArticle.getContentByLocale(locale)) 
35							eventVisible = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='checkWeb']/dynamic-content").getText() 
36
37 
38							<#if eventVisible == "true"> 
39								<#assign 
40								eventTitle = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='title']/dynamic-content").getText() 
41								eventDate = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='date']/dynamic-content").getText() 
42								eventDateText1 = "" 
43								eventDateText2 = "" 
44								eventHour = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='hour']/dynamic-content").getText() 
45								eventText = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='shortDescription']/dynamic-content").getText() 
46								eventImage = jsonFactoryUtil.createJSONObject(eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='thumbnail']/dynamic-content").getText()) 
47								eventFriendly = eventDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='friendlyURL']/dynamic-content").getText() 
48								eventCats = assetCategoryLocalService.getCategories("com.liferay.journal.model.JournalArticle", eventArticle.getResourcePrimKey()) 
49								eventCatIcon = "" 
50								eventURL = "${.vars['buttonLink'].getData()}?id=${eventArticle.articleId}" 
51								eventExclusive = "false" 
52
53 
54								<#if eventText?length gt 256 > 
55									<#assign eventText = eventText?substring(0, 250) + " [...]" > 
56								</#if> 
57								<#if eventFriendly?has_content > 
58									<#assign eventURL = "${.vars['buttonLink'].getData()}/${eventFriendly}" > 
59								</#if> 
60								<#if eventDate?has_content> 
61									<#setting datetime_format = "EEE"> 
62									<#assign eventDateText1 = eventDate?datetime("yyyy-MM-dd")?upper_case> 
63									<#assign eventDateText2 = eventDate?substring(8, 10)> 
64								</#if> 
65								<#if eventHour?has_content && eventHour?length gt 5 > 
66									<#assign eventHour = eventHour?substring(0, 5) > 
67								</#if> 
68								<#if eventCats?has_content> 
69									<#assign eventCatArticleValue = "" > 
70									<#list eventCats as eventCat> 
71										<#if eventCat.categoryId == exclusiveCategoryId > 
72											<#assign eventExclusive = "true" > 
73										</#if> 
74										<#if eventCatArticleValue == "" > 
75											<#attempt> 
76												<#assign eventCatArticleId = assetCategoryPropertyLocalService.getCategoryProperty(eventCat.categoryId, "articleId") > 
77												<#if eventCatArticleId?? && eventCatArticleId?has_content && eventCatArticleId.value?has_content> 
78													<#assign eventCatArticleValue = eventCatArticleId.value > 
79												</#if> 
80												<#recover> 
81											</#attempt> 
82										</#if> 
83									</#list> 
84									<#if eventCatArticleValue?has_content > 
85										<#assign 
86										eventCatArticle = journalArticleLocalService.getArticle(themeDisplay.scopeGroupId, eventCatArticleValue) 
87										eventCatDoc = saxReaderUtil.read(eventCatArticle.getContent()) 
88										eventCatIcon = jsonFactoryUtil.createJSONObject(eventCatDoc.selectSingleNode("//dynamic-element[@name='iconSmall']/dynamic-content").getText()) 
89
90									</#if> 
91								</#if> 
92								<#if index % 4 == 0> 
93									<#assign css_class = "item"> 
94									<#if index == 0> 
95										<#assign css_class = "item active"> 
96									</#if> 
97									<div class="${css_class}"> 
98									<div class="row-fluid"> 
99								</#if> 
100 
101								<div class="span3"> 
102									<div class="ficha-agenda" style="position:relative;"> 
103 
104										<div class="img-agenda"> 
105											<a href="${eventURL}" class=""> 
106												<#if eventExclusive == "true" > 
107													<span class="exclusive-tag-detalle">${.vars['exclusiveText'].getData()}</span> 
108												</#if> 
109												<#assign imageSRC = "/documents/" + eventImage.groupId + "///" + eventImage.uuid /> 
110												<img src="${imageSRC}"> 
111											</a> 
112										</div> 
113 
114										<div class="ficha-content"> 
115 
116											<#if eventCatIcon?has_content> 
117												<div class="cat-box"> 
118													<#assign imageSRC = "/documents/" + eventCatIcon.groupId + "///" + eventCatIcon.uuid /> 
119													<img src="${imageSRC}"> 
120												</div> 
121											</#if> 
122 
123											<h3> 
124												<a href="${eventURL}" class=""> 
125													${eventTitle} 
126												</a> 
127											</h3> 
128											<p class="extract"> ${eventText} </p> 
129											<div class="fecha-hora"> 
130												<div class="dia">${eventDateText1} <span class="num">${eventDateText2}</span></div> 
131												<div class="hora">${eventHour}</div> 
132											</div> 
133											<a href="${eventURL}" class="link-agenda"> 
134												${.vars['detailText'].getData()} 
135												<img src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/arrow-right.svg"> 
136											</a> 
137										</div> 
138									</div> 
139								</div> 
140								<#if (index + 1) % 4 == 0 || index gte size - 1> 
141									</div> 
142									</div> 
143								</#if> 
144								<#assign index = index + 1> 
145							</#if> 
146						</#if> 
147					</#list> 
148				</#if> 
149			</div> 
150			<a class="carousel-control left" href="#eventosagenda" data-slide="prev"> 
151				<i class="material-icons">keyboard_arrow_left</i> 
152			</a> 
153			<a class="carousel-control right" href="#eventosagenda" data-slide="next"> 
154				<i class="material-icons">keyboard_arrow_right</i> 
155			</a> 
156		</div> 
157		<a href="${.vars['buttonLink'].getData()}" class="btn btn-large btn-primary">${.vars['buttonText'].getData()}</a> 
158	</div> 
159</div> 

News

Moderna de Pueblo

Ecogestos para futuros inciertos

LLEGIR MÉS

Santi Palacios

Cómo fotografiar la crisis climática

LLEGIR MÉS

Ana Rujas & Claudia Costafreda

Cardo: escribir, actuar y dirigir mano a mano

LLEGIR MÉS

Cruz Cafuné

Rap, romanticismos y religión

LLEGIR MÉS

imaginCafè és això i molt més

DESCOBREIX IMAGINCAFÈ

Rising

imaginCafè vol ser una plataforma per als joves amb talent com tu. Ets músic? Ets instagramer? O potser director de cinema?

Viu imaginCafè a la teva manera

Registra't a imagin

Baixa't l'app d'imagin per decobrir el nou univers, apuntar-te als nostres esdeveniments o connectar-te al wifi.

Endavant!

Viu imaginCafè a la teva manera

Una iniciativa de:

Hi col·laboren